بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
1400

1399

حضور در حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر 21 آبان
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 8 فروردین
1398

حضور در حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 30 مهر
حضور در حراج یازدهمین دوره حراج تهران 14 تیر
حضور در حراج Middle Eastern Modern & Contemporary Art 3 فروردین
1397

حضور در حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حضور در حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 4 اردیبهشت
1396

حضور در حراج Hôtel Drouot, Salles 5 et 6, Art Moderne et Contemporain du Moyen-Orient* 15 آذر
حضور در حراج Boundless: Dubai 22 آبان
حضور در حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 3 آبان
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حضور در حراج هفتمین دوره حراج تهران 16 تیر
حضور در حراج 20th Century Art/ Middle East 5 اردیبهشت
1395

حضور در حراج Modern & Contemporary Art 28 اسفند
حضور در حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
حضور در حراج 20th Century Art: Middle East 29 مهر
حضور در حراج پنجمین دوره حراج تهران 7 خرداد
حضور در حراج The Art of Lebanon and Modern and Contemporary Middle Eastern Art 8 اردیبهشت
حضور در حراج Alchemy: Objects of Desire 2 اردیبهشت
1394

حضور در حراج Dubai: Modern and Contemporary Art Now and Ten 26 اسفند
حضور در حراج 20th Century Art - A Different Perspective 11 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
حضور در حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
حضور در حراج Contemporary Art / Doha 1 اردیبهشت
1393

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 27 اسفند
حضور در حراج Contemporary Art / Doha 21 مهر
حضور در حراج Islamic and Indian Art 15 مهر
1392

حضور در حراج دومین دوره حراج تهران 7 خرداد
1391

حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art Part II 30 فروردین
1390

حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 12 مهر
1389

حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 4 آبان
حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 28 مهر
1388

حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت
1387

حضور در حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 11 اردیبهشت
1386

حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان