بهمن محصص

ایرانی | 1309-1389
1399

حضور در حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر 21 آبان
PERSONAGGIO I اضافه شد
Still Life اضافه شد
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 8 فروردین
1398

حضور در حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 30 مهر
حضور در حراج یازدهمین دوره حراج تهران 14 تیر
حضور در حراج Middle Eastern Modern & Contemporary Art 3 فروردین
1397

حضور در حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حضور در حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 4 اردیبهشت
1396

حضور در حراج Boundless: Dubai 22 آبان
حضور در حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 3 آبان
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حضور در حراج هفتمین دوره حراج تهران 16 تیر
حضور در حراج 20th Century Art/ Middle East 5 اردیبهشت