تیمو ناصری

ایران | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,468 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,404 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,410 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.697%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021