جعفر پتگر

ایرانی | 1299-1384
در حراج

نتایج حراج ها
پیرمرد چپقی
340% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 41,424 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,766 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,648 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+166.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2012 - 2016
عملکرد در برابر برآوردها
2012 - 2016
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2012 - 2016