• از مجموعه محدوده قرمز 1390
  • چاپ ديجيتال روي بوم
  • عکاسی
  • 100 * 150
3 دی 1395
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
- 140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
2,743 دلار آمریکا
8.333%
آثار هنری مشابه

مردان خدا 4
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
پشت صحنه
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از مجموعه پایتخت
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
سایر آثار هنری جلال سپهر

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,743 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,494 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,491 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-8.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها