جلیل رسولی

ایران | 1326
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,404 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,236 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 33,804 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018