برآورد
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
24,024 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
21.429%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
24,887 دلار آمریکا
83.333%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
سایر آثار هنری جلیل رسولی

بنی آدم اعضای یکدیگرند
برآورد
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
22,353 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
درخت دوستی
برآورد
1,500,000,000﷼
43,178 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
69,085 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
12,217 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
36,652 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,404 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,236 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 33,804 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018