جمشید بایرامی

ایران | 1340
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,119 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,668 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,542 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.035%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها