جمیل حمودی

عراق | 1303 - 1381
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,550 دلار آمریکا
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها