جواد علیمحمدی اردکانی

ایران | 1330
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
18.367% کمتر از میانگین آرتیبیشن
از مجموعه زمین
157.143% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,103 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,755 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.388%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها