برآورد
120,000,000﷼
884 دلار آمریکا
- 160,000,000﷼
1,179 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
157.143%
آثار هنری مشابه

Romantic Structure
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
رستم زاد (سزارین)
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
2,087 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری جواد علیمحمدی اردکانی

بدون عنوان
برآورد
380,000,000﷼
1,476 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,331 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
18.367%
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,103 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,755 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.388%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها