برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
460% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

ما می رقصیدیم 7
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,212 دلار آمریکا
57.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
از مجموعه تبخیر )چهره(
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
12% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان از مجموعه عصیان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
5,652 دلار آمریکا
271.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,143 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,126 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,080 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+365.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها