برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
460%
ما می رقصیدیم 7
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,212 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
از مجموعه تبخیر )چهره(
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بهار در کوهین
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,730 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
رنگ گل و نسرین
برآورد
300,000,000﷼
9,009 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آب
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
16,209 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
IN THE WRY BLEAKNESS OF WINTER, WHEN WE WHIPPED THE SOIL AND SHED STARTLED PUPPIES LIKE A SKIN
برآورد
£10,000
14,085 دلار آمریکا
-
£15,000
21,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
21,127 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
از مجموعه تشنج‌های لذت
برآورد
100,000,000﷼
3,054 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
4,276 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عیش مداوم
برآورد
250,000,000﷼
7,508 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
10,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
16,517 دلار آمریکا
83.333%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394