21 دی 1397
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
5,652 دلار آمریکا
271.429%
آثار هنری مشابه

کوچ از مجموعه طردشده ها
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
4,299 دلار آمریکا
15.556%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان از مجموعه نگاه شرقی
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,430 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از مجموعه طبیعت مینیمال
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری حسن روح الامین

بدون عنوان از مجموعه عصیان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
460%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,143 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,126 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,080 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+365.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها