حسن شریف

امارات | 1329 - 1395
در حراج

نتایج حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 103,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 95,890 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 123,288 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-5.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها