3 فروردین 1400
برآورد
£70,000
95,890 دلار آمریکا
- £90,000
123,288 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,600
103,562 دلار آمریکا
5.5%
توضیحات اثر

Executed in 2015, this work is unique.
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری حسن شریف

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 103,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 95,890 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 123,288 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-5.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها