برآورد
30,000,000,000﷼
221,076 دلار آمریکا
- 40,000,000,000﷼
294,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
235,814 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخچه حضور در حراج ها
Art Contemporain - ساتبیز
18 آذر 1394
€231,000
253,846 دلار آمریکا
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
131,996 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
16.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
Wave
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$218,500
74.8% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
30 فروردین 1390
Kharjee Spirit
برآورد
$180,000
-
$250,000
قیمت فروش
$218,500
1.628% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 آبان 1388
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,017 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,728 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,104 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.309%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020