برآورد
£6,000
8,696 دلار آمریکا
- £10,000
14,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,000
24,638 دلار آمریکا
112.5% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

گوهر مستی
برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
6.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
11,407 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
27,376 دلار آمریکا
105.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,017 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,728 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,104 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.309%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020