برآورد
£100,000
144,928 دلار آمریکا
- £150,000
217,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£104,000
150,725 دلار آمریکا
16.8%
آرتچارت | TCHAH TCHAHE JIME از حسین زنده رودی
چهچه‌ی جیم
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$175,000
40%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
آرتچارت | TCHAH TCHAHE JIME از حسین زنده رودی
چهچه‌ی جیم
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$175,000
40%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
آرتچارت | COMPOSITION از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
€80,000
119,403 دلار آمریکا
-
€100,000
149,254 دلار آمریکا
قیمت فروش
€89,760
133,970 دلار آمریکا
0.267%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 2 آبان 1388
بدون عنوان
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$161,000
8%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 آبان 1392
آرتچارت | LA+LA+SAR از حسین زنده رودی
لا+لا+سار
برآورد
£120,000
160,000 دلار آمریکا
-
£180,000
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,750
150,333 دلار آمریکا
24.833%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | SAT + HE + SAT از حسین زنده رودی
ص+ه+ص
برآورد
£80,000
119,403 دلار آمریکا
-
£120,000
179,104 دلار آمریکا
قیمت فروش
£98,500
147,015 دلار آمریکا
1.5%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394
آرتچارت | MKT + AZO از حسین زنده رودی
ام. کا. تی. + ای. زد. اُو
برآورد
€70,000
74,468 دلار آمریکا
-
€100,000
106,383 دلار آمریکا
قیمت فروش
€110,500
117,553 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 18 آذر 1395
آرتچارت | SIR VA SEVAR از حسین زنده رودی
سیر و سور
برآورد
€80,000
108,108 دلار آمریکا
-
€120,000
162,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
€133,500
180,405 دلار آمریکا
33.5%
فروش در
تاریخ حراج
کریستیز - 13 آذر 1392
بدون عنوان
برآورد
£40,000
60,606 دلار آمریکا
-
£60,000
90,909 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,650
114,621 دلار آمریکا
51.3%
تاریخ حراج
ساتبیز - 8 تیر 1389