11 اردیبهشت 1387
برآورد
$400,000 - $600,000
قیمت فروش
$601,000
20.2%
آثار هنری مشابه

Banquet
برآورد
$350,000
-
$500,000
قیمت فروش
$662,500
55.882%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
عشق
برآورد
$180,000
-
$240,000
قیمت فروش
$458,500
118.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
لینتال-ماناما
برآورد
$250,000
-
$300,000
قیمت فروش
$421,000
53.091%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021