21 مهر 1393
برآورد
$150,000 - $200,000
قیمت فروش
$221,000
26.286%
آثار هنری مشابه

محبت
برآورد
2,500,000,000﷼
76,359 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
106,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,800,000,000﷼
177,153 دلار آمریکا
93.333%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
MOHABBAT (KINDNESS)
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$170,500
70.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389
بدون عنوان
برآورد
€150,000
194,805 دلار آمریکا
-
€200,000
259,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
€188,500
244,805 دلار آمریکا
7.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1391
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021