برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
- £60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخچه حضور در حراج ها
$325,000
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
68,441 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
64,639 دلار آمریکا
6.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
63,328 دلار آمریکا
12% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$93,750
33.929% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 مهر 1395
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
بدون عنوان
برآورد
£10,000
16,129 دلار آمریکا
-
£15,000
24,194 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020