برآورد
40,000 £
51,282 دلار آمریکا
- 60,000 £
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000 £
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخچه حضور در حراج ها
325,000 $
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
80,000 $
-
120,000 $
قیمت فروش
99,750 $
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
50,000 $
-
70,000 $
قیمت فروش
56,250 $
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
بدون عنوان
برآورد
10,000 £
16,129 دلار آمریکا
-
15,000 £
24,194 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020