برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
- 3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
6.667% کمتر از میانگین برآورد
بدون عنوان
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$21,250
21.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 مهر 1395
Composition for Zahra Ghazavi
برآورد
£6,000
8,696 دلار آمریکا
-
£10,000
14,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,000
24,638 دلار آمریکا
112.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 اردیبهشت 1395