آثار هنری مشابه

طاووس
برآورد
£45,000
60,000 دلار آمریکا
-
£55,000
73,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
83,333 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$93,750
33.929%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1395
مهر
برآورد
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
£10,000
16,129 دلار آمریکا
-
£15,000
24,194 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,450
15,242 دلار آمریکا
24.4%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021