برآورد
$80,000 - $120,000
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$1,500
-
$2,500
تاریخ حراج
22 اردیبهشت 1394
بدون عنوان
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$3,600
80% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 اردیبهشت 1394
بدون عنوان
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$3,600
80% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 اردیبهشت 1394
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020