برآورد
£120,000
160,000 دلار آمریکا
- £180,000
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,750
150,333 دلار آمریکا
24.833% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

SECONDS-BEHTARIN-SECONDS
برآورد
£80,000
129,032 دلار آمریکا
-
£120,000
193,548 دلار آمریکا
قیمت فروش
£80,000
129,032 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
15 مهر 1393
COMPOSITION
برآورد
€80,000
119,403 دلار آمریکا
-
€100,000
149,254 دلار آمریکا
قیمت فروش
€89,760
133,970 دلار آمریکا
0.267% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1388
SAT + HE + SAT
برآورد
£80,000
119,403 دلار آمریکا
-
£120,000
179,104 دلار آمریکا
قیمت فروش
£80,000
119,403 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
31 فروردین 1394
سایر آثار هنری هنرمند

ELEMENTS
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
IRIS
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
Purple Pearl
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 115,266 دلار آمریکا
کمینه برآورد 67,872 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.549%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020