• عینک آزاد است 1341
  • خودکار، پیگمنت و ترکیب مواد روی کاغذ قرارداده شده برروی بوم
  • نقاشیخط
  • 100 * 165
1 آبان 1396
برآورد
£150,000
197,368 دلار آمریکا
- £250,000
328,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£200,000
263,158 دلار آمریکا
0%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | SAHOU FASSAHAH از حسین زنده رودی
ساهو فساهاه
برآورد
$180,000
-
$220,000
قیمت فروش
$241,500
20.75%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1395
ه هَوّز، هانسدل
برآورد
15,000,000,000﷼
176,471 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
235,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
23,000,000,000﷼
270,588 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
$180,000
-
$220,000
قیمت فروش
$220,000
10%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1387
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021