11 خرداد 1391
برآورد
€80,000
98,765 دلار آمریکا
- €120,000
148,148 دلار آمریکا
قیمت فروش
€121,000
149,383 دلار آمریکا
21%
آثار هنری مشابه

عشق
برآورد
€60,000
82,192 دلار آمریکا
-
€80,000
109,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
€91,000
124,658 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 آبان 1390
بدون عنوان
برآورد
£60,000
92,308 دلار آمریکا
-
£80,000
123,077 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,650
134,846 دلار آمریکا
25.214%
تاریخ حراج
ساتبیز - 12 مهر 1390
آرتچارت | TWELVE FINGERS از حسین زنده رودی
دوازده انگشت
برآورد
£50,000
80,645 دلار آمریکا
-
£70,000
112,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£79,250
127,823 دلار آمریکا
32.083%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021