13 آذر 1392
برآورد
€80,000
108,108 دلار آمریکا
- €120,000
162,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
€133,500
180,405 دلار آمریکا
33.5%
آثار هنری مشابه

محبت
برآورد
2,500,000,000﷼
76,359 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
106,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,800,000,000﷼
177,153 دلار آمریکا
93.333%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$152,500
52.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | Siosepol از حسین زنده رودی
سی و سه پل
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$185,000
5.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 22 اردیبهشت 1395
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
96,154 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,888 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.195%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021