برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
- £120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£277,200
364,737 دلار آمریکا
177.2% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$336,000
92% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
13 اسفند 1386
سایر آثار هنری هنرمند

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 120,866 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,275 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,811 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80.295%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020