3 فروردین 1398
برآورد
$100,000 - $150,000
قیمت فروش
$175,000
40%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Kharjee Spirit از حسین زنده رودی
روح خارجی
برآورد
$180,000
-
$250,000
قیمت فروش
$218,500
1.628%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
آرتچارت | COMPOSITION از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
€80,000
119,403 دلار آمریکا
-
€100,000
149,254 دلار آمریکا
قیمت فروش
€89,760
133,970 دلار آمریکا
0.267%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 2 آبان 1388
بدون عنوان
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$161,000
8%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 آبان 1392
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | ELEMENTS از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$99,750
0.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
آرتچارت | IRIS از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$56,250
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 21 آبان 1394
آرتچارت | Purple Pearl از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
£40,000
51,282 دلار آمریکا
-
£60,000
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,000
76,923 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 108,801 دلار آمریکا
کمینه برآورد 64,809 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 91,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.059%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021