حسین شاه طاهری

ایران | 1361
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,711 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,886 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,641 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+108.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها