حسین کاظمی

ایران | 1303 - 1375
در حراج

نتایج حراج ها
منظره انتزاعی
25% بیشتر از میانگین بونامز
نوازنده سه تار
144.8% بیشتر از میانگین بونامز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 44,630 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,259 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 38,705 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.774%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020