حسین کاظمی

ایران | 1303 - 1375
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 45,514 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,892 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 40,110 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.076%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021