26 اسفند 1394
برآورد
$40,000 - $60,000
قیمت فروش
$52,500
5%
آثار هنری مشابه

حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | اثر هنری ازسليمان منصور‎
نوه‌های من
برآورد
€35,000
42,657 دلار آمریکا
-
€45,000
54,845 دلار آمریکا
قیمت فروش
€45,500
55,454 دلار آمریکا
13.75%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | مطالعات انار از رضا درخشانی
مطالعات انار
برآورد
£12,000
19,355 دلار آمریکا
-
£18,000
29,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,000
64,516 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1392
سایر آثار هنری حسین کاظمی

آرتچارت | اثر هنری ازحسین کاظمی
ترکیب‌بندی
برآورد
€15,000
16,854 دلار آمریکا
-
€20,000
22,472 دلار آمریکا
قیمت فروش
€37,500
42,135 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
آدر - 26 خرداد 1395
انار
برآورد
£10,000
13,333 دلار آمریکا
-
£15,000
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,300 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | اثر هنری ازحسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
$45,000
-
$55,000
قیمت فروش
$48,000
4%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 45,514 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,892 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 40,110 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.076%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021