برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
14.286%
آثار هنری مشابه

خنجرها سایه ندارند
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
از مجموعه طبیعت مینیمال
برآورد
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری حمیدرضا اندرز

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,211 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,070 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,825 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها