• بدون عنوان 1398
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 185 * 185
  • امضاء: "ح.ر. اندرز Hamid Reza Andarz"(پشت اثر)
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
آثار هنری مشابه

خنجرها سایه ندارند
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
از مجموعه زندگی مقوایی
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
3,537 دلار آمریکا
113.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری حمیدرضا اندرز

بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,211 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,070 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,825 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها