• بدون عنوان 1398
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 185 * 185
  • امضاء: "ح.ر. اندرز Hamid Reza Andarz"(پشت اثر)
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
خنجرها سایه ندارند
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
از مجموعه زندگی مقوایی
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
3,537 دلار آمریکا
113.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
هنوز خواب تو را م یبینم
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
95.556%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
تولد آهن
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,783 دلار آمریکا
82.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
2,957 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان از مجموعه شبانه ها
برآورد
80,000,000﷼
1,810 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
2,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
4,299 دلار آمریکا
90%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از مجموعه در هم تنیدگی
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
3,130 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397