رامین حائری زاده

1354
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,321 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,632 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,947 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-29.44%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020