رامین حائری زاده

1354
در حراج

نتایج حراج ها
مردان خدا 4
29.44% کمتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,321 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,632 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,947 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-29.44%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها