برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
- £3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44%
آثار هنری مشابه

از مجموعه محدوده قرمز
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
2,743 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
سایر آثار هنری رامین حائری زاده

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,321 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,632 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,947 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-29.44%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها