رضا آرامش

ایران | 1322
در حراج

نتایج حراج ها
آرتچارت | اثر هنری ازرضا آرامش
اکشن 195
100% کمتر از میانگین South South
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها