رضا حسینی

ایرانی
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,846 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,394 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,525 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-2.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018