رضا درخشانی

ایران | 1331
در حراج

نتایج حراج ها
آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
شکار گل
12.348% کمتر از میانگین ساتبیز
آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
1-4) بدون عنوان
46% کمتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 58,164 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,839 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 52,159 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.509%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020