رضا درخشانی

ایرانی | 1331
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 64,411 دلار آمریکا
کمینه برآورد 39,279 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 55,645 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.644%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020