برآورد
300,000,000 ﷼
6,787 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000 ﷼
8,597 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

از مجموعه جاده ابریشم
برآورد
200,000,000 ﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000 ﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000 ﷼
24,938 دلار آمریکا
344.444% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
150,000,000 ﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000 ﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
18,326 دلار آمریکا
242.857% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,287 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,452 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,131 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+198.624%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018