• رضا رینه ای
  • بدون عنوان 1391
  • اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  • نقاشیخط
  • 166 * 164
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
242.857% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

از مجموعه جاده ابریشم
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
24,938 دلار آمریکا
344.444% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
وضعیت
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
8,597 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,287 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,452 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,131 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+198.624%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018