رضا مافی

ایران | 1322 - 1361
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 55,560 دلار آمریکا
کمینه برآورد 34,009 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 47,019 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.622%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021