رضا کیانیان

ایران | 1330
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,110 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,807 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,175 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+148.73%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها