• دیگر مپرس از من نشان 1397
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 210 * 140
  • امضاء: "رضا کیانیان 99" (پایین چپ)
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
زلف نشاط شانه کن
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
سایر آثار هنری رضا کیانیان

شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
144.444%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
برآورد
120,000,000﷼
3,665 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,887 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
328.571%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,110 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,807 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,175 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+148.73%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها