رضا کیانیان

ایران | 1330
1400

1399

1398

1395

حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
1393

حراج سومین دوره حراج تهران 9 خرداد
1392

حراج دومین دوره حراج تهران 7 خرداد
1391

حراج اولین دوره حراج تهران 2 خرداد
1388

حراج International Modern and Contemporary Art 9 اردیبهشت