برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
- 900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
62.5%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
فیلسوف
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری رضوان صادق زاده

دوباره جنگ، هرگز
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
8,106 دلار آمریکا
83.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سال سگ
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان از مجموعه دیوار
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
7,692 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,633 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,646 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,395 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+53.564%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021