رکنی حائری زاده

ایران | 1357
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
20% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
6.25% بیشتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,812 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,860 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,176 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.949%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020