سارا آریان پور

ایران | 1359
در حراج

نتایج حراج ها
از مجموعه هي چکس
25% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 929 دلار آمریکا
کمینه برآورد 929 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,548 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها